Check out my windows-swap 🪟
White thyme

White thyme

Family: Lamiaceae