Check out my windows-swap 🪟
Potato

Potato

Family: Solanaceae